Asanas ( par genre )

My body is my temple, asanas are my prayers

(BKS Iyengar )

Postures debout

uttistha shtitti

Adho mukha svanasana

ardha chandrasana

Garudasana

padahastasana

padangusthasana

parighasana

parivrtta ardha chandrasana

parivrtta parsvakonasana

parivrtta trikonasana

parsvottanasana

prasarita padottanasana

Tadasana ( samasthiti )

uttanasana

utkatasana

Utthita Hasta Padangusthasana I

Utthita Trikonasna,

Utthita parsvakonasana

virabhadrasana I

virabhadrasana II

virabhadrasana III

vriksasana


Postures assises

Uppavistha shtitti

baddha konasana

Dandasana

Gomukhasana

siddhasana

supta virasana

virasana

Flexions avant

  Pashima pratana shtitti 

Janu sirsasana

karnapidasana

Malasana

Marichyasana III

Paschimottansana

Triang Mukhaïpada paschimotanasana

pashimottansana

upavistha konasana
Torsions latérales

Parivrtta Shtitti

Ardha Matsyendrasana

Baradavajasana I

baradvajasana II

Postures abdominales

Udara akunchana shtitti

Ardha navasana

Chaturanga dandasana

paripurna navasana

supta padangusthasana I

supta padangusthasana III

urdhva prasarita padasana

Flexions arrières

Purva pratana Sthitti

Bhujangasana

chattuspadasaana

Dhanurasana

Dvi Pada Viparita Dandasana

makarasana

salabhasana

urdhva dhanurasana

urdhva mukha svanasana

ustrasana

Inversions

Viparita shtitti

eka pada sarvangasana

halasana

karnapidasana

parsva halasana

parsvaïka pada sarvangasana

Salamba sarvangasana

salamba sirsasana

setubandha sarvangasana

supta konasanaPostures restoratives

Visranta karaka shtitti

Viparita karani

Savasana

supta baddha konasana

supta virasana